Klik Hier Om u te abonneren op actua video's!

Actua Video 14/10/2016 -

Wenst u Actua Video verder te volgen?

Indien u reeds geabonneerd bent op Actua Video of op Actua Ateliers, hoeft u enkel in te loggen om de Actua Video verder te raadplegen.

Indien u nog niet geabonneerd bent, klikt u hierboven op "hier abonneren".


Arresten
- Arrest HvJ dd 5/10/2016:
Levering van menselijk bloed: vrijstelling van BTW
- Barlis Arrest HvJ 15 september 2016
Aftrek BTW zelfs indien geen “conforme” factuur ontvangen
- Arrest Antwerpen, 27 oktober 2015
Fiscus: herkwalificatie in rechtstreekse verhuur

CBN-adviezen
- CBN-advies 2016/21
Uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies en meerwaarden
- CBN-advies 2016/20
 Schulden mbt belastingen en sociale lasten
 
Rulings
- Toepassing rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting op intergemeentelijk samenwerkingsverband
- Fiscale behandeling voorzieningen bij omzetting
 PRB naar NV
- Behoud voordeel aandelenopties bij omzetten
 aandelen nav fusie
Aankoop bedrijfspand in VG door vennootschap – BE door zaakvoerders – geen VAA
- Vestiging erfpacht & lease back bedrijfsgebouw
- Kapitaalvermindering  geen fiscaal misbruik
Wedersamenstelling erfpacht en tréfond door 3de verkrijger in Brussel  Overdracht erfpacht aan erfpachtrecht
- BTW op terbeschikkingstelling bergruimte voor opslag van goederen
- Auteursrechten op creaties van architecten

FAQ’s taks shelter startende bedrijven

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
- Reglementeren statuut van en toezicht op alternatieve financieringsdiensten (crowdfunding)
- Bijsturing fiscale stimulie voor startende ondernemingen vanaf AJ2017
- Wijziging werkingssfeer catch-all bepaling
- Opheffing Zilverfonds
- Rechtzetting wijzigingen aan stelsel bedrijfsvoorheffing voor non-profitsector
- Vereenvoudiging procedure inkomstenbelastingen: kennisgeving van beslissing tot taxatie: moet niet langer aangetekend verstuurd wordenVereenvoudiging invordering inkomstenbelastingen
- Aanpassing voorwaarden vastgoedbevaks voor uitkering dividenden aan 15%
- Invoering automatische uitwisseling gegevens ivm hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen
- Bekrachtiging KB tot wijziging investeringsaftrek digitale investeringen
...
Handleidingen over de berekeningswijze voor de forfaits van forfaitaire belastingplichtigen voor aanslagjaar 2016 – inkomsten 2015
 

Datum
14/10/2016